Επιλεγμένη Περιοχή
Email:
 
Επιθυμώ να λαμβάνω καθημερινά τις προσφορές της ημέρας  
Επιλεγμένη Περιοχή Email:
Τρέχουσα προσφορά Τελευταίες προσφορές Πως δουλεύει
Προσοχή! Το κουπόνι σας εκτυπώνεται ΑΜΕΣΑ!
Όροι κλήρωσης

Το saletime.gr που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αφροδίτης 58 στο Π.Φάληρο, (εφεξής η «Εταιρεία»), διοργανώνει κλήρωση (εφεξής η «κλήρωση») με το παρακάτω έπαθλα:

  • Ένα Applei-pad 2 – 16 GB
  • Ένα Apple iPhone 4 – 16 GB
  • Ένα Apple i-pod touch – 4 gen -8 GB
Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής οι «Όροι Συμμετοχής») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην κλήρωση κάθε συμμετέχοντος και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο αυτής. H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει την κλήρωση καθώς και να τροποποιεί τα έπαθλα της κλήρωσης για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με δημοσίευση στο διαδικτυακό της τόπο saletime.gr (εφεξής η «ιστοσελίδα»). Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η προωθητική ενέργεια θα διαρκέσει έως και την 31/07/2011.
Η κλήρωση για τα έπαθλα θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί  αφότου  κλείσει η προωθητική ενέργεια, και θα γίνει στο Συμβολαιογραφικό Γραφείο της Μιχαλοπούλου Ταρσίας, στην οδό Ηπείρου & Γ΄Σεπτεμβρίου, στην Πλ.Βικτωρίας-Αθήνα, τηλέφωνο 210-8233158

Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όλοι οι χρήστες της ιστοσελίδας που έχουν κάνει επιτυχημένη εγγραφή. Επομένως κάθε χρήστης μπορεί να συμμετέχει στην κλήρωση πατώντας στο κουμπί εγγραφή και συμπληρώνοντας τα στοιχεία του στα αντίστοιχα πεδία. Εξαιρούνται της συμμετοχής στην κλήρωση οι εργαζόμενοι στην εταιρεία.

Μετά την Κλήρωση και εντός 10 εργασίμων ημερών από αυτήν, θα επιχειρείται από τους συνεργάτες του saletime.gr  επικοινωνία με τους νικητές στην ηλεκτρονική διεύθυνση, μέσω της οποίας έλαβαν μέρος σε αυτήν και αναδείχθηκαν νικητές, με σκοπό την ενημέρωσή τους για τον τρόπο παραλαβής των δώρων που θα έχουν κερδίσει. Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, ΑΔΤ κ.λ.π.) για την ταυτοποίησή τους κατά την παράδοση των δώρων. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα. 

Τα έπαθλα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύνανται να ζητηθούν ή να αντικατασταθούν αυτά με άλλα ή να ζητηθεί η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή.

Οι νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παραλαβής του επάθλου, μπορεί να ακυρωθούν για τους εξής λόγους:    

  • Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπογράψουν, τη σχετική δήλωση αξιοποίησης/παραλαβής του δώρου.
  • Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
  • Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με τους νικητές για την αξιοποίηση/παραλαβή των δώρων αποβεί άκαρπη.
  • Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οι νικητές δεν παρουσιασθούν ή παρουσιασθούν καθυστερημένα στην αξιοποίηση/παραλαβή των δώρων.
Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή, η κλήρωση θα επαναληφθεί και η ημερομηνία διεξαγωγής της θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα. Κατά τη διάρκεια της κλήρωσης και μέχρι τη λήξη αυτής, η Εταιρεία δικαιούται να χρησιμοποιεί τα δώρα και για σκοπούς διαφήμισης και οι τελικοί αποδέκτες των δώρων συναινούν ήδη με το παρόν στη συμμετοχή σε οποιαδήποτε σχετική ενέργεια, παραιτούμενοι οποιασδήποτε απαίτησης κατά της Εταιρείας λόγω της προαναφερόμενης συμμετοχής των σε ενέργειες για διαφημιστικούς ή άλλους παρεμφερείς σκοπούς. 
Μετά την εκπνοή της διάρκειας της κλήρωσης και της διανομής των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρείας παύει να υφίσταται. Η Εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. 
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει  φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στην ιστοσελίδα, σε οποιοδήποτε έντυπό της καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος. Οι νικητές με τη συμμετοχή τους στην κλήρωση, συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. 
Η εγγραφή στην ιστοσελίδα σημαίνει και πλήρη αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στην κλήρωση συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος τήρησης και επεξεργασίας των στοιχείων του από την Εταιρεία για τους σκοπούς της κλήρωσης, στα πλαίσια πάντοτε της ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει. 
Για την έγκαιρη συμμετοχή του στην κλήρωση όποιος είναι κάτω των 18 ετών θα πρέπει να διαθέτει την έγγραφη συγκατάθεση και αποδοχή του ασκούντος τη γονική μέριμνα. Αν κάποιος από τους νικητές της κλήρωσης είναι κάτω των 18 ετών, το δώρο που έχει κερδίσει μπορεί να το παραλάβει μόνο ο ασκών την γονική μέριμνα αυτού. 
Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων συμμετοχής. 
Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με την κλήρωση και την εφαρμογή των παρόντων Όρων Συμμετοχής θα επιλύεται από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Εταιρείας. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες.